User Organizer

User Name
Password

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่?

สมัครเรียน ฟรี!!!

จำนวนผู้่ใช้งาน

ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน

ราคาน้ำมัน


พยากรอากาศ


? ?


สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ท.: การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2558
 
ชื่อหลักสูตร : ท.:การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2558
ผู้สร้างหลักสูตร : john
ระยะเวลา : 30 วัน

เนื้อหา :
- ทำความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
- สร้างค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกันของอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น ค่านิยมว่าด้วยการไม่ใช้กาลัง ยึดหลักสันติวิธี และการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความสงบ สันติภายในภูมิภาค
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการทหาร เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันความขัดแย้งที่รุนแรง

วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้กำลังพลทราบถึงที่มาที่ไปของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
- กำลังพลทุกนาย

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 john